– Statut Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego


Treść statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego:

STATUT MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ IM. TADEUSZA PIOTRA POTWOROWSKIEGO W KĘPNIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ l.

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zwane dalej ,,Muzeum”, działa w szczególności na podstawie :

l ) ustawy z dnia 2l listopada 1996 r. O muzeach (Dz. U. Z 20 12. R. Poz. 987),

2) ustawy z dnia 25października l99l r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z2012 r. Poz. 406 z późn.zm.),

3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Muzeum jest Gmina Kępno, zwana dalej “organizatorem”. 

§ 3.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Muzeum jest miasto Kępno, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem historycznej ziemi kępińskiej.

§ 5.

Muzeum używa pieczęci prostokątnej z napisem “Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie”.

Rozdział 2.

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 6.

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 7.

1. Muzeum realizuje cel określony w § 6 przez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i upowszechnianie zbiorów z zakresu :

 l) historii i archeologii ziemi kępińskiej,

2) sztuki i rzemiosła artystycznego, w tym twórczości Tadeusza Piotra Potworowskiego,

3) kultury ziemi kępińskiej – etnografii.

2. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów :

 1) w zakresie archeologii ziemi kępińskiej :

a) ceramikę,

 b) narzędzia,

c) ozdoby,

d) szczątki ludzkie i zwierzęce;

2) w zakresie historii ziemi kępińskiej :

a) archiwalia: dokumenty z okresu XVIII-XXI w,

 b) ikonografię: zdjęcia, pocztówki,

c) kartografię: mapy i plany z okresu XIX-XXI w. ,

d) militaria: broń białą i palną, akcesoria strzeleckie i jeździeckie, umundurowanie,

e) zabytki związane z historią ziemi kępińskiej i jej mieszkańców

3) w zakresie etnografii ziemi kępińskiej: meble, sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia rzemieślnicze, stroje itp.;

 4) w zakresie rzemiosła artystycznego: wyroby ze szkła, fajansu i kamionki, wyroby z drewna i metalu;

5) w zakresie sztuk : malarstwo, grafika, rzeźba z okresu XIX-XXI w,

§ 8.

Do zadań Muzeum należy w szczególności:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,

3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów  naukowych,

4) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum,

5) zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej,

6) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych,

 7) udostępnianie i prowadzenie badań naukowych oraz prac wykopaliskowych,

8) opracowywanie i organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,

9) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,

10)opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,

11) współpracowanie z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z ochroną oraz prezentowaniem dziedzictwa kulturowego ziemi Kępińskiej,

12) współpracowanie z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu podjęcia działań na rzecz renowacji Synagogi w Kępnie z przeznaczeniem na działalność statutową Muzeum.

Rozdział 3.

Zarządzanie i nadzór nad Muzeum

§ 9.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora,  którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§10.

1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy jednego Zastępcy dyrektora.

2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

§ 11.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,

§ 12.

1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,  

2)nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz mieniem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawianie organizatorowi, właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych dotyczących Muzeum,

 5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Muzeum, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę  z pracownikami Muzeum oraz stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji  i zawodowych pracowników,

§ 13.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,

2. Rada Muzeum składa się z pięciu członków.

Rozdział 4.

Źródła finansowania działalności Muzeum

§ 14.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są :

1) dotacje przekazywane przez organizatora:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1,  w tym dotacje z budżetu państwa, środków unijnych, środków krajowych, grantów,

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

5) środki otrzymane od osób fizycznych prawnych,

§ 15.

1 . Muzeum może prowadzić,  jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie :

1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek,  

2) wynajmu i dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,

3) prowadzenia konsultacji i wydawania opinii naukowych,

4) realizacji badań naukowych, w szczególności badań i nadzorów archeologicznych,

5) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych oraz reprodukowania, filmowania i kopiowania zbiorów,

6) usług szkoleniowych, reklamowych, promocji i sponsoringu,

7) organizowania konferencji, sympozjów, koncertów, wystaw, imprez artystycznych, programów radiowych i telewizyjnych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane do finansowania działalności statutowej Muzeum,

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach,

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 17.

Traci moc uchwała Nr XXIX/217/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2001 r., w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 49, poz. 837).

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 19.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W załączniku udostępniony jest Statut Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w KępnieBack to top
pl_PLPolish