– Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P.Potworowskiego, ul. Ratuszowa 2. 63-600 Kępno.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Ziemi Kępińskiej jest Pan Wojciech Urbański, e-mail: iod.wojciech.urbanski@info-trans.pl
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie :
  1. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  1. zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  1. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  1. realizowanego zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum;
  1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 
  1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Ziemi Kępińskiej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Muzeum Ziemi Kępińskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do przenoszenia danych;    
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Back to top
pl_PLPolish