– Konkurs muzealny pt. “Jej historia” z okazji Dnia Kobiet

plakat kwiaty A3

Konkurs z okazji Dnia Kobiet pt. „Jej historia”

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego serdecznie zaprasza        

do wzięcia udziału w konkursie pt. „Jej historia”. Celem konkursu jest przedstawienie                                     

kobiet znanych i nieznanych z powiatu kępińskiego na przestrzeni dziejów.

Regulamin i zasady udziału w konkursie 

z okazji Dnia Kobiet pt. „Jej historia”

 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kępińskiej  im. T. P. Potworowskiego.

Przedsięwzięcie to jest wprowadzeniem do wystawy czasowej pt. “InspiRACJE kobiet”, której wernisaż                         

odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00.

1.      Cele i założenia konkursu:

·        promocja własnej twórczości,

·        popularyzacja twórczości literackiej,

·        motywowanie miejscowej społeczności do pracy nad własnymi zdolnościami oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich,

·        szerzenie wiedzy na temat lokalnej społeczności, 

·        ukazanie inspirujących kobiet znanych i nieznanych z powiatu kępińskiego.

2.      Adresaci konkursu:

·        konkurs ma charakter otwarty,

·        mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń (wiekowych, terytorialnych itp.).

3.      Zasady uczestnictwa:

·        zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie krótkiej formy wypowiedzi. Należy opisać autentyczną kobietę znaną lub nieznaną z powiatu kępińskiego, żyjącą w XIX-XX w. lub współcześnie (mamę, babcię, ciocię, kobietę biznesu i sukcesu, gospodynię domową lub inne). Celem pracy jest ukazanie sylwetki inspirującej osoby. Opisana historia nie może ukazywać postaci fantastycznej. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale 350-500 słów (wraz ze znakami interpunkcyjnymi oraz spacjami) krój pisma Times New Roman 12 i interlinia 1,5. Dodatkowo do tekstu można załączyć fotografię przedstawionej osoby wraz z podaniem źródła.

·        warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie autorskiego tekstu na temat inspirujących kobiet znanych i nieznanych z powiatu kępińskiego na adres e-mail: muzeum@muzeumkepno.pl lub dostarczenie osobiście wyżej wymienionych prac do siedziby Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno,

·        każdy autor może nadesłać maksymalnie trzy historie.

4.      Termin składania prac:

·        prace należy składać od 8 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego lub przesyłać na adres e-mail: muzeum@muzeumkepno.pl.

5.      Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

6.      Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny i nie narusza praw osób trzecich w tym praw autorskich, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskie z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowej 2, 63-600 Kępno. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w siedzibie Muzeum.

7.    Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do krótkiej formy wypowiedzi na wszelkich polach eksploatacji. Organizatorowi przysługuje nieograniczone prawo reprodukowania, fotografowania i filmowania krótkiej formy wypowiedzi w celach promocji, reklamy w szczególności wystaw, a także w innych celach oraz zamieszczenia w celach promocyjnych i reklamowych wystawy reprodukcji fotografii i filmów prezentujących krótką formę wypowiedzi w Internecie i wszelkich materiałach drukowanych w tym wydawnictwach. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do której formy wypowiedzi następuje bez żadnych ograniczeń.

8.      Udział w konkursie osoby niepełnoletniej wymaga zgody opiekuna prawnego.

9.      Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.

10.   Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:

– zwycięzca I miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik), zestaw publikacji regionalnych, książkę pt. „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich” autorstwa Anny Kowalczyk oraz umieszczenie zwycięskiego tekstu na ulotce muzealnej,

– zwycięzca II miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik), jedną z publikacji regionalnych,

– zwycięzca III miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik).

Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie umieszczenie autorskich historii na wystawie czasowej pt. „InspiRACJE kobiet” w formie graficznej. W przypadku większej ilości nadesłanych ciekawych tekstów Organizator opublikuje je również na ekspozycji, lecz nie zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

11.   Zwycięzcą nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani innego rodzaju nagrodę.

12.   Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

13.   Wynik konkursu Organizator opublikuje na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 78 230 58 lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Back to top
pl_PLPolish