– Zapytanie ofertowe – Rzeźba T. P. Potworowskiego

Kępno, 20.02.2023 r.

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie                                  

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno                                                                                  

Znak sprawy: 1/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rzeźby Tadeusza Piotra Potworowskiego (odlewu z brązu) według projektu znajdującego się z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

– wykonanie odlewu z brązu według projektu znajdującego się z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

– odbiór modelu z pracowni rzeźbiarskiej we Wrocławiu,

– transport i montaż odlewu ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępnie.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie (jeżeli dotyczy):

– oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy,

– fotografie podobnych realizacji w przestrzeni publicznej.Termin realizacji zamówienia:maj/czerwiec 2023 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4. Termin związania ofertą: maj/czerwiec 2023 r.

5. Okres gwarancji: 24 miesiące

6. Termin związania ofertą:

6.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno, 06.03.2023 r.

8. Termin otwarcia ofert: 20.02.2023 r.

9. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

9.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

LP.KRYTERIUMWAGA
1.Cena70%
2.Doświadczenie Wykonawcy30%
RAZEM 100%

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

– dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 70%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

UWAGA: ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

– dla kryterium: doświadczenie Wykonawcy (D): 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował okresem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z opisem przedmiotu zapytania ofertowego. Zamawiający oceni to kryterium, na podstawie następującego kryterium punktowego:                                                            

x 100 x 30%

Opis kryterium:

Ocena za doświadczenie wykonawcy dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego doświadczenia Wykonawcy. Złożenia stosownego oświadczenia jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy”:

Doświadczenie Wykonawcy1 rok2 lata3 lata4 lata5 lat6 lat7 lat8 lat9 lat10 lat i więcej
Liczba punktów12345678910

Oferta z największa liczbą doświadczenia otrzyma 30 pkt., inne proporcjonalnie mniej. 

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):

W = C +D

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

D – punkty za doświadczenie Wykonawcy.

9.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.

10. Warunki płatności: przelew bankowy.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:Patrycja Waloszczyk

12. Sposób przygotowania oferty:

12.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

12.2 Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@muzeumkepno.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. 7 zapytania ofertowego.

12.3 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybory najkorzystniejszej oferty.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P.Potworowskiego, ul. Ratuszowa 2. 63-600 Kępno.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Ziemi Kępińskiej jest Pani Patrycja Waloszczyk, e-mail: administracja@muzeumkepno.pl.
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie :
 4. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. realizowanego zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Ziemi Kępińskiej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Muzeum Ziemi Kępińskiej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;   
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Załączniki

Plik pdf

About Author

Back to top
pl_PLPolish