– Regulamin

Regulamin konkursów na profilu Facebook Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego („Regulamin”).

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów na profilu Facebook Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zwanych dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK: 402/1/2012, NIP: 619-18-92-477, zwanym dalej “Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/muzeumziemikepinskiej, dalej zwanym “Profilem Organizatora”, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych każdorazowo na Profilu Organizatora.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Profilu Organizatora.

§ 2. Definicje.

Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:

  1. Konkurs – konkurs organizowany za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu komentarza do Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe; lub wysłania maila na adres: muzeum@muzeumkepno.pl
  2. Ogłoszenie o konkursie – publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w danej edycji Konkursu, zawierające w szczególności: Datę konkursu, Rozpoczęcie Konkursu, określenie Nagród w Konkursie.
  3. Data konkursu – określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie.
  4. Rozpoczęcie Konkursu – określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  5. Nagrody – płyty CD, płyty DVD, książki, gadżety muzealne, upominki lub inne rzeczy lub znaki legitymacyjne przyznawane zwycięzcom danego Konkursu w ilości określonej każdorazowo w Ogłoszeniu o konkursie.
  6. Zwycięzcy – Uczestnicy danego Konkursu, którzy, w zależności od danej edycji Konkursu opublikowali w komentarzu do Ogłoszenia o konkursie lub wysłali odpowiedź na pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem a także Uczestnicy których komentarze lub wiadomości zostały uznane przez jury za najciekawsze lub przez program do losowania zwycięzcy.
  7. Dzień zamknięcia konkursu – dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe, za Dzień zamknięcia konkursu uważa się każdy piątek godz. 16:00, o ile Ogłoszenie o konkursie nie stanowi inaczej.
  8. Odbiór nagrody – osobiste odebranie Nagrody przez Zwycięzcę w siedzibie Organizatora lub miejscu przez niego wskazanym, w czasie wskazanym przez Organizatora w wiadomości e-mail informującej o zwycięstwie w danym Konkursie.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.

5. Określenie siebie jako “fana” Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku “Lubię to” dostępnego na Profilu Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla danej edycji Konkursu, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu opublikować na Profilu Organizatora komentarz do Ogłoszenia stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe lub wysłania do Organizatora na adres e-mail muzeum@muzeumkepno.pl wiadomości z odpowiedzią.

2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.

3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Za moment wysłania wiadomości pocztą elektroniczną, określony w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie odebrana przez pocztę Organizatora.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową lub prześle więcej niż jedną wiadomość e-mail z odpowiedzią, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursową zapisaną jako pierwszą na Profilu Organizatora lub przesłana jako pierwsza na adres e-mail Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.

6. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 7 poniżej.

7. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy opublikowali najciekawsze w ocenie jury odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jury może wyłonić Zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba Nagród wskazana w Ogłoszeniu o konkursie.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu opublikuje wiadomości na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestników konkursu, którym został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzców do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci odbioru nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 dni od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzców, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia zwycięzcy za pomocą programu do losowania zwycięzcy.

§ 6. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są przedmioty określone w Ogłoszeniu o konkursie.

2. Nagrody będą do odebrania w terminie wskazanym przez Organizatora, miejscu – siedzibie Organizatora w Kępnie przy ul. Ratuszowej 2 lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 3, § 4 i § 5 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. W celu dokonania identyfikacji Zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem albo inny dokument potwierdzający tożsamość.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno, z dopiskiem wskazującym nazwę danego Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców – bezpośrednio, drogą e-mailową (poprzez adres muzeum@muzeumkepno.pl) lub drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę aby ich dane osobowe były przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.

Klikając poniżej zostanie wyświetlona wersja dokumentu w formacie Portable Document Format (PDF):

About Author

Back to top
pl_PLPolish