Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Ziemi Kępińskiej

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

 

Specjalista ds. edukacji

Miejsce pracy: Kępno, woj. wielkopolskie
Wymiar pracy: I etat

Dział Edukacji
 

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • współpraca w realizacji całości działań edukacyjnych Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • obsługa ruchu turystycznego w Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych na terenie Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • udział w realizacji wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w oddziałach Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • przygotowanie oferty czasu wolnego, kalendarza wydarzeń edukacyjnych, programów specjalnych dla określonych grup odbiorców
 • współpraca z partnerami Muzeum w zakresie edukacji, mecenasami Muzeum, sponsorami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji
 • prace merytoryczne związane z tworzeniem ekspozycji stałej i czasowej
 • prace badawcze związane z historią Kępna i regionu

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie, rozmowami telefonicznymi oraz stałym i długotrwałym wysiłkiem głosowym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne: historia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia z zakresu pedagogiki
 • znajomość języka obcego: angielski lub niemiecki
 • elastyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność
 • rzetelność

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Ziemi Kępińskiej, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno w terminie do dnia 15.04.2016 r. do godz. 16:00.

Adres składania dokumentów

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

z dopiskiem na kopercie: „Asystent ds. edukacji

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 16.04.2016 r. do godziny 16.00

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

 

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART