Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno (zwanego dalej „Muzeum).

2. Muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli z wyłączeniem soboty.

3. Godziny otwarcia Muzeum w poszczególne dni tygodnia: od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, w niedzielę w godzinach od 11:00 do 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie internetowej www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum.

4. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum.

5. Niedziela jest dniem nieodpłatnego zwiedzania Muzeum.

6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

7. Na wystawie stałej oraz wystawach czasowych obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej.

§ 2.

Sprzedaż i rezerwacja biletów

1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.

2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum.

3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny; informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum.

4. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach.

§ 3.

Sprzedaż biletów dla osób indywidualnych

1. Sprzedaż biletów indywidualnych prowadzi kasa Muzeum.

2. Ostatni zwiedzający mogą wejść do muzeum pół godziny przed zamknięciem obiektu (godz. 15:30).

§ 4.

Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych

1. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji mailowo na adres muzeum@muzeumkepno.pl lub telefonicznie pod numerem 62-782 30 58 w godz. 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

2. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 30 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

3. Oprowadzanie po Muzeum odbywa się w języku polskim.

4. Grupy zorganizowane mogą zakupić bilety, rezerwując tym samym termin zwiedzania z przewodnikiem na minimum 2 dni przed rozpoczęciem wizyty.

5. Rezerwacja grupowa wizyty z przewodnikiem uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu wpłaty na rachunek podany przy rezerwacji (decyduje data uznania rachunku bankowego Muzeum) lub dokonaniu opłaty w kasach Muzeum w terminie 24h od dokonania rezerwacji.

6. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem zwiedzanie jest uzależnione od innych rezerwacji grupowych tego dnia.

7. Muzeum wystawia faktury nie później niż do 15-ego dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rzecz osób prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych lub w ciągu 30 dni na rzecz osób fizycznych, które dokonały rejestracji danych w kasie lub telefonicznie, po zgłoszeniu potrzeby wystawienia faktury.

§ 5.

Zwroty

1. Bilety grupowe i usługę przewodnicką można zwracać w terminie do 24h przed zarezerwowanym terminem zwiedzania. Po tym terminie Muzeum zwraca jedynie opłatę za bilety.

3. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu można dokonać w formie pisemnej przesyłając stosowne oświadczenie, mailowo pod adresem muzeum@muzeumkepno.pl lub osobiście w kasie Muzeum.

4. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu należy wskazać: datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.

5. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:

1) w kasie Muzeum gotówką,

2) na numer rachunku wskazany we wniosku o zwrot.

§ 6.

Ważność biletów

Bilet wstępu na wystawę stałą upoważnia do wstępu na wystawę czasową w godzinach otwarcia Muzeum.

§ 7.

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa oraz do poleceń personelu.

2. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.

3. Na teren Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decydują pracownicy Muzeum. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.

4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.

7. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

9. Zabrania się przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren.

10. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum.

11. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Muzeum.

12. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie Muzeum.

13. Należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania.

14. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.

15. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.

16. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.

2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeumkepno.pl oraz w kasach Muzeum.

4. Regulamin obowiązuje od 25.09.2015r.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można zgłaszać w kasie Muzeum.

 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART